Privacyverklaring Nome Advocatuur B.V.

In het kader van onze juridische dienstverlening en bij het gebruik van de website www.nomeadvocaten.nl verwerken wij persoonsgegevens. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

Wij respecteren uw privacy en gaan dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig om met de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen. Wij verwerken de persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en andere privacyregelgeving.

Deze privacyverklaring beschrijft het beleid dat wij hanteren met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van persoonsgegevens. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de verwerking van persoonsgegevens voor onze juridische dienstverlening en de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt? 

Juridische dienstverlening
Ten behoeve van onze juridische dienstverlening dan wel ter uitvoering van de overeenkomst van opdracht verwerken wij de navolgende persoonsgegevens:

 • Gewone persoonsgegevens: naam, BSN, geboortedatum, adres en indien nodig aanvullende gegevens;
 • Bijzondere persoonsgegevens (enkel wanneer dat noodzakelijk is): medische gegevens of strafrechtelijke gegevens. Er wordt van bijzondere gegevens gesproken indien deze een hoog risico inhouden voor de rechten en vrijheden van de betrokkene(n).

Wij verwerken uw gewone en/of bijzondere persoonsgegevens omdat deze door u als betrokkene(n) op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn worden. 

Bovenstaande persoonsgegevens worden uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG verwerkt :

 • Wettelijke verplichting;
 • Uitvoering van een overeenkomst;
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Openbare persoonsgegevens;
 • (indien noodzakelijk) beoordeling van arbeidsgeneeskundige aard.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgevraagd per mail, post of telefonisch contact. Uiteraard kunnen uw persoonsgegevens ook persoonlijk worden opgevraagd of worden verstrekt.

Het gebruik van onze website en overige verwerking van persoonsgegevens
In dit deel van onze privacyverklaring laten wij u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website (www.nomeadvocaten.nl) gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Contactformulier
Indien u op onze website het contactformulier invult, verzoeken wij u om uw naam, uw e-mailadres en/of telefoonnummer aan ons kenbaar te maken zodat wij per e-mail of telefonisch contact met u kunnen opnemen.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Hierdoor kunnen wij het gebruik van onze website analyseren. De door het cookie gegeneerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Sociale media
Op onze website zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen om te weten hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Sollicitanten
Indien u bij ons solliciteert verwerken wij uw persoonsgegevens welke voor de sollicitatieprocedure relevant zijn. Denk hierbij aan uw contactgegevens, informatie over uw opleidings- en arbeidsverleden en uw cijferlijsten. Nadat de sollicitatieprocedure is afgerond verwijderen wij binnen vier weken uw persoonsgegevens, tenzij u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens langer te bewaren. Indien u ons een open sollicitatie toezendt verwijderen wij u persoonsgegevens na één jaar.

 Doel verwerking persoonsgegevens
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben ge- of verkregen. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering en nakoming van de overeenkomst van opdracht en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • Het voeren van een financiële administratie, zoals het innen van declaraties;
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Marketing- en communicatieve activiteiten;
 • Het gebruiksvriendelijk maken van onze website (www.nomeadvocaten.nl);
 • Werving en selectie (sollicitatie).

 We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Worden uw persoonsgegevens met derden gedeeld?
In beginsel worden uw persoonsgegevens niet met derden gedeeld. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van NOME Advocaten, zoals een IT-leverancier, onze websitebeheerder en Google Analytics (zie ‘cookies’) maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Nome Advocatuur B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. De door ons ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?
U hebt altijd het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, in te zien, te verwijderen en/of over te dragen. Ook kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken dan wel beëindigen. Indien u van genoemde rechten gebruik wenst te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar info@nomeadvocaten.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor onze juridische dienstverlening dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Een fysiek (juridisch) dossier zal met ingang van de datum van archivering niet langer dan 7 jaar worden bewaard in de archieven van ons kantoor. Een digitaal dossier zal met ingang van de datum van archivering 10 jaar worden bewaard. Hiermee worden de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten in achtgenomen.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in en verwerkersovereenkomst afspraken vaststellen over afdoende beveiligingsmaatregelen.