ALGEMENE VOORWAARDEN 2024 VAN MIDDELHORSTERDRIFT B.V. 

1. Toepasselijkheid
1.1 Middelhorsterdrift B.V. (KvK: 93534493) met de handelsnamen NOME advocatenkantoor BV, of NOME advocatuur BV (“verder te noemen “NOME””) is een besloten vennootschap.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van opdracht of andere rechtsbetrekking tussen NOME en een opdrachtgever waarbij NOME werkzaamheden verricht of zal verrichten. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende – en vervolgopdrachten.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt en bedongen ten behoeve van de bestuurders en aandeelhouders van NOME, de bestuurders van die aandeelhouders, en alle personen die voor NOME werkzaam zijn of waren, als partner, werknemer, adviseur, of opdrachtnemer, of in een andere hoedanigheid en/of alle (rechts)personen voor wier handelen NOME (wettelijk) aansprakelijk is.

2. Wwft en AVG.
2.1 Op grond van geldende regelgeving is NOME onder meer verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties sprake is en in voorkomende gevallen de relevante autoriteiten van dergelijke transacties op de hoogte te stellen, zonder de opdrachtgever hierover te informeren. De opdrachtgever zal alle benodigde gegevens voor dit doel verstrekken.

2.2 NOME mag, al dan niet in verband met de opdracht, de (persoons)gegevens van de opdrachtgever verwerken, bewaren en ter kennis brengen van iedereen binnen de organisatie van NOME in verband met de behandeling van de opdracht en ten behoeve van haar relatiebeheer.

3. Digitale communicatie.
3.1 De opdrachtgever stemt ermee in dat NOME bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. NOME is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten.

4. Overeenkomst van opdracht.
4.1 NOME verricht alle diensten uit hoofde van een met haar gesloten overeenkomst van opdracht, tenzij voorafgaand aan een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Uitsluitend de advocaten van NOME zijn bevoegd namens haar overeenkomsten van opdracht aan te gaan.

4.2 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door NOME, ook wanneer de opdracht door een bepaalde bij NOME betrokken persoon zal worden uitgevoerd en ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3 NOME voert een opdracht uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uit. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de al dan niet in dat kader verrichte werkzaamheden. De opdrachtgever vrijwaart NOME tegen (verdere) aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht.

4.4 De opdrachtgever stemt er mee in dat NOME de opdracht zonodig door derden laat uitvoeren. Bij het inschakelen van derden zal NOME zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. NOME is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een handelen of nalaten van door haar ingeschakelde derden.

5. Honorarium en verschotten.
5.1 De opdrachtgever is voor de uitvoering van een opdracht een honorarium, vermeerderd met verschotten, 6% kantoorkosten en (indien van toepassing) omzetbelasting aan NOME verschuldigd. Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het voor de betreffende opdracht en eventuele vervolgopdracht overeengekomen uurtarief. NOME is gerechtigd de uurtarieven op ieder moment, ook tijdens de duur van de opdracht, aan te passen. NOME streeft er naar maandelijks te declareren.

5.2 NOME kan aan de opdrachtgever een voorschot vragen, alvorens met de opgedragen werkzaamheden wordt aangevangen. NOME kan een (aanvullend) voorschot vragen indien de opdrachtgever op enig moment declaraties van NOME niet tijdig voldoet, of indien wordt voorzien dat de opdrachtgever declaraties niet tijdig kan of zal voldoen, of indien de omvang van de te verrichten werkzaamheden daartoe aanleiding geven. NOME zal het voorschot verrekenen met de eerst volgende declaratie of de slotdeclaratie bij het einde van de opdracht. Niettegenstaande het voorschot, dient de opdrachtgever tussentijdse declaraties te betalen. NOME is echter gerechtigd het voorschot eerder te verrekenen indien de opdrachtgever een of meer declaraties van NOME niet tijdig heeft voldaan, dan wel te voorzien is dat de opdrachtgever een of meer declaraties van NOME niet tijdig zal voldoen. Voor vervolgwerkzaamheden is NOME gerechtigd wederom een voorschot te vragen, alvorens met de (vervolg)werkzaamheden aan te vangen.

5.3 Verschotten zijn de werkelijke kosten die NOME namens de opdrachtgever maakt (zoals deurwaarderskosten, griffierechten, kosten van uittreksels en reiskosten). Voor deze verschotten kan NOME een voorschot vragen van de opdrachtgever.

5.4 In toevoegingszaken geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

6. Declaraties en betaling.
6.1 Honorarium wordt naar tijd en aard van de werkzaamheden gespecificeerd en met kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De verrichte werkzaamheden worden uitgedrukt in eenheden van 6 minuten.

6.2 Declaraties van NOME zijn steeds per direct opeisbaar. NOME gunt echter een betaaltermijn van 7 dagen. Voorschot facturen dienen per direct te worden voldaan. NOME is gerechtigd de start van de werkzaamheden op te schorten, totdat de voorschotfactuur is betaald.

6.3 Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en gehouden aan NOME de invorderingskosten, die ten minste 15% van het openstaande factuurbedrag bedragen alsmede de geldende wettelijke handelsrente te vergoeden.

6.4 De opdrachtgever stemt er onherroepelijk mee in dat NOME haar declaratie(s) verrekent met hetgeen NOME van de opdrachtgever onder zich heeft of krijgt.

6.5 De opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van aan NOME verschuldigde bedragen op te schorten of te verrekenen.

6.6 Indien de opdrachtgever een derde aanwijst die de declaraties zal voldoen, dan blijft de opdrachtgever, naast die derde, daarvoor hoofdelijk aansprakelijk.

6.7 Indien NOME haar vordering op een opdrachtgever in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt en geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, is de opdrachtgever gehouden de met de procedure gepaard gaande werkelijke kosten aan de NOME te vergoeden. Hieronder worden geacht begrepen te zijn de kosten van een advocaat of advocaten, (een) procesgemachtigde (n) en vastrecht, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.

7. Aansprakelijkheid.
7.1 Indien zich bij de uitvoering van een opdracht als gevolg van een doen of nalaten onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van NOME jegens opdrachtgevers en/of derden leidt, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de door NOME gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft.

7.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

7.3 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door NOME gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door NOME aan de opdrachtgever in het betreffende dossier, in het betreffende jaar, in rekening gebrachte honorarium met een maximum van EUR 30.000,- en jegens derden beperkt tot EUR 10.000,-.

7.4 De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval NOME niettegenstaande artikel 3.4 aansprakelijk is voor de fouten van door NOME ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door NOME bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

7.5 De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd NOME aan te spreken tot dit beperkte bedrag. Iedere aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook van aan NOME verbonden personen is uitdrukkelijk uitgesloten. Onder aan NOME verbonden personen worden in deze algemene voorwaarden mede verstaan: voormalige, huidige en toekomstige werknemers, advocaten en (indirect) bestuurders van NOME en bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde advocaten (partners) hun werkzaamheden verrichten. Dit derdenbeding is onherroepelijk en bedongen ten behoeve van genoemde (rechts)personen en hun rechtsopvolgers onder algemene titel, die te allen tijde een beroep op deze bepaling toekomt.

7.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak van de opdrachtgever jegens NOME, indien die aanspraak niet binnen zes maanden, nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

7.7 De opdrachtgever vrijwaart NOME tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit, of op enige wijze samenhangen met, de werkzaamheden die voor de opdrachtgever worden verricht.

8. Klachten.
8.1 NOME beschikt over een klachtenregeling, die op eerste verzoek van de opdrachtgever zal worden toegezonden.

8.2 Een aansprakelijkstelling door een opdrachtgever, dient schriftelijk aan het bestuur van NOME te worden gericht.

9. Archivering.
9.1 NOME bewaart elektronische of papieren dossiers tenminste gedurende de wettelijke bewaartermijn. Na afloop van de termijn zal NOME deze dossiers, zonder mededeling aan de opdrachtgever, vernietigen.

10. Wijziging.
10.1 NOME heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe en lopende overeenkomsten.

11. Toepasselijk recht
11.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen NOME en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle. NOME heeft het recht geschillen voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

11.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal opgesteld. In geval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Wilt u meer informatie over onze werkwijze, onze dienstverlening of over ons kantoor? Twijfel niet en neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

  • Velden met een * zijn verplicht